Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Aan welke voorwaarden moet een klikbrief voldoen om in behandeling te worden genomen?

Hoe concreter de brief, des te groter de kans dat de inspecteur in actie komt. Vage verhalen en verdachtmakingen zoals “waar doet hij het allemaal van?” en “Hij moet wel zwart geld in huis hebben liggen” leiden meestal tot niets. Maar vermeldt de brief concrete – of nog beter: controleerbare – feiten, dan ziet de inspecteur er mogelijk wel brood in, zeker als het om ernstige feiten en/of grote bedragen gaat. Als de brief niet anoniem is, kan de inspecteur de briefschrijver uitnodigen voor een nadere toelichting ter inspectie. De inspecteur kan de geloofwaardigheid van de klikbrief dan beter beoordelen. Een wraakzuchtige ex-werknemer, een bedrogen ex-echtgenoot of vriend(in) kunnen nog wel eens overdrijven, weet ook de inspecteur. Bij anonieme klikbrieven kan de inspecteur eventueel een boekenonderzoek laten uitvoeren, specifiek gericht op de gepresenteerde malversaties.

Wat houdt een klikbrief in?

Als iemand specifieke informatie heeft over een vermoedelijk belastingdelict, kan hij dat doorgeven aan de inspecteur in de vorm van een klikbrief. Zoals informatie over verzwegen inkomen uit werkzaamheden (zwartwerken) of verzwegen winst uit onderneming.

Is een verdachte verplicht mee te werken aan een opsporingsonderzoek?

Een verdachte is in beginsel niet verplicht om mee te werken aan het opsporingsonderzoek. Een verdachte hoeft namelijk niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Hij heeft het recht om te zwijgen. Ook heeft hij recht op het inroepen van rechtsbijstand. Wel moet een verdachte de toepassing van de bevoegdheden van de opsporingsambtenaar toelaten. Zo kan een opsporingsambtenaar een persoon die vermoedelijk een voorwerp in zijn bezit heeft dat voor inbeslagneming vatbaar is, bevelen dat hij dit ter inbeslagneming zal uitleveren.

Wat te doen na de afloop van een controle of onderzoek?

Na afloop van een (boeken)onderzoek kan de belastingplichtige reageren op de bespreeknotitie en het conceptrapport. Dit conceptrapport wordt later omgezet in een definitief rapport. Op basis hiervan legt de inspecteur eventueel aanslagen op. Als de belastingplichtige het niet eens is met de aanslagen, kan hij eventueel binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslagen bezwaar maken. Indien het bezwaar wordt afgewezen, bestaat er nog een beroepsmogelijkheid.

Wat kunnen de gevolgen zijn van een SBAB-onderzoek?

Een SBAB-onderzoek kan tot gevolg hebben dat de aangiftes worden gecorrigeerd en dat er (naheffings/navorderings-) aanslagen worden opgelegd, al dan niet met boete.
Het is ook mogelijk dat tijdens het onderzoek de SBAB-medewerker het vermoeden krijgt dat een strafbaar feit is begaan. In dat geval volgt er mogelijk een opsporingsonderzoek.

Wat is het stappenproces bij een (boeken)onderzoek van SBAB?

Een (boeken)onderzoek van SBAB wordt – uitzonderingen daargelaten – altijd telefonisch aangekondigd en schriftelijk bevestigd. In de aankondigingsbrief wordt vermeld wat voor soort onderzoek het betreft, wat het inhoudt, wanneer het onderzoek begint, welke SBAB-medewerkers dan aanwezig zullen zijn en welke gegevens(dragers) bij aanvang van het onderzoek beschikbaar moeten zijn.


Het inleidend gesprek is een belangrijke bron van informatie om de onderneming in kaart te brengen.
De SBAB-medewerker gebruikt het inleidend gesprek ook om werkafspraken te maken. Die kunnen betrekking hebben op het tijdstip en de plaats van de controle en de namen van personeelsleden aan wie vragen gesteld kunnen worden. Ook kunnen eventueel gesprekken met de directie of met de accountant worden gepland voor nadere vragen. Verder kunnen afspraken worden gemaakt over het gebruik van de faciliteiten van de onderneming. De SBAB-medewerker laat weten dat hij de gegevens bij voorkeur digitaal aangeleverd krijgt. Indien gewenst worden ook afspraken gemaakt over communicatie en gegevensuitwisseling via de digitale weg.

De SBAB-medewerker bepaalt zijn oordeel op basis van zijn controlebevindingen. De SBAB-medewerker stelt de belastingplichtige altijd schriftelijk in kennis van het voornemen van correcties en eventuele bestuursrechtelijke boetes. Hij stelt de belastingplichtige in de gelegenheid hierop te reageren. Ook voert hij een slotgesprek en krijgt de belastingplichtige de gelegenheid tegenbewijs te leveren en/of met een redelijk alternatief correctievoorstel te komen. De SBAB-medewerker verzendt de schriftelijke mededeling tot het opleggen van de boete(s) tezamen met het concept van het controlerapport en geeft de belastingplichtige een redelijke termijn om op de mededeling en het controlerapport te reageren.
Tenslotte wordt altijd ter afsluiting van het onderzoek een definitief rapport of verslag aan de belastingplichtige gezonden.

Is een bedrijf/ belastingplichtige verplicht om aan een controle mee te werken?

Ja, op grond van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen is een bedrijf/belastingplichtige verplicht om medewerking te verlenen aan het onderzoek, de administratie ter beschikking te stellen, zich op verzoek te legitimeren en relevante vragen te beantwoorden.

Wat te doen door de belastingplichtige bij een controle?

Belastingplichtigen zijn verplicht om medewerking te verlenen aan een onderzoek, de administratie ter beschikking te stellen, zich op verzoek te legitimeren en relevante vragen te beantwoorden.

Wat valt onder de administratie?

Administratie is een ruim begrip. In principe moet alles wat is vastgelegd ten behoeve van de onderneming, zowel fysiek als digitaal, worden verstrekt. Denk hierbij aan inkoop- en verkoopbonnen, bankafschriften, overeenkomsten, agenda-inhoud, kassa-afslagen, urenregistraties, offertes, notulen, inventarisaties, enzovoorts. De exacte omvang van de administratie verschilt per bedrijf. Wettelijk moeten ondernemingen een zodanige administratie voeren, dat daaruit altijd duidelijk de rechten, verplichtingen en de gegevens die voor de heffing van belasting van belang zijn, blijken.

Waar kan de SBAB om vragen tijdens een onderzoek?

De SBAB-medewerker bepaalt welke informatie hij van u opvraagt ten behoeve van het onderzoek. De verzochte stukken moeten aan de SBAB-medewerker worden verstrekt. Een ondernemer moet de administratie minimaal 10 jaar bewaren. Het is belangrijk dat de administratie op een deugdelijke manier wordt opgeslagen, zodat onderdelen hieruit snel kunnen worden opgeleverd.

Wat is compliance in belastingzaken?

Bijna iedereen heeft met belastingen te maken. Een belangrijke doelstelling voor al onze (handhavings)activiteiten is het onderhouden en versterken van de compliance binnen ondernemingen. Compliance is wanneer de onderneming/belastingplichtige uit zichzelf de fiscale verplichtingen nakomt. Om dat gedrag te beïnvloeden, worden diverse middelen ingezet. Naast informatieverstrekking en voorlichting zijn dat ook onderzoeken.

Waarom en op welke wijze wordt een bedrijf in een SBAB-onderzoek betrokken en wat voor soorten onderzoeken zijn er?

Aangiftes van bedrijven kunnen periodiek worden gecontroleerd. Het kan ook zijn dat een of meerdere aangiftes vragen oproepen en een onderzoek nodig blijkt te zijn.
Het bedrijf wordt geïnformeerd welke periodes en welke aangiftes worden gecontroleerd. De ondernemer, oftewel de belastingplichtige, wordt schriftelijk geïnformeerd als de SBAB-medewerker een onderzoek wil uitbreiden of beperken. Onze medewerkers kunnen altijd aantonen dat ze namens de SBAB het onderzoek uitvoeren.

De belastingplichtige kan om verschillende redenen een bezoek verwachten van één van de SBAB-medewerkers, zoals een:

Boekenonderzoek

Het boekenonderzoek is een controle van de aangiftes en de bijbehorende administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een periode of om controle van bepaalde onderdelen van de aangiftes en administratie. Een boekenonderzoek wordt altijd van tevoren aangekondigd. Van een boekenonderzoek wordt een rapport opgemaakt en hiervan krijgt de belastingplichtige het openbare deel toegezonden.

Bedrijfsbezoek

Bij een bedrijfsbezoek kan de SBAB langskomen om informatie te verzamelen en/of om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en administratie. De SBAB kan ook op bezoek komen om een specifieke aangifte te controleren. De belastingplichtige krijgt voorafgaand een aankondiging van het bezoek. Wij maken een rapport op van het bezoek. De belastingplichtige ontvangt een kopie van het openbare deel van het rapport. 

Let op!
Tijdens een bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek kunnen wij bij de belastingplichtige informatie verzamelen, die van belang is voor de heffing van belasting bij andere ondernemingen. 

Waarneming ter plaatse

Een bijzondere vorm van een bedrijfsbezoek is de ‘waarneming ter plaatse’ (wtp). Bij een wtp is het doel inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken in een onderneming. We kijken bijvoorbeeld naar het aantal klanten in de onderneming en hoeveel personeel er aanwezig is. Er kunnen vragen worden gesteld naar de identiteitsgegevens van het personeel, het kassa-systeem en naar de aanwezige administratie. Een wtp kan meerdere keren herhaald worden. De belastingplichtige krijgt bij de eerste wtp vooraf een aankondiging dat de SBAB een wtp in zijn onderneming gaat verrichten. Wanneer de waarneming zal plaatsvinden, wordt in het algemeen niet van tevoren bekend gemaakt. Vervolgbezoeken worden meestal niet afzonderlijk aangekondigd.

Van een wtp wordt een rapport gemaakt. De belastingplichtige krijgt hiervan een kopie.