Op 29 juni 2023 juli heeft De Stichting Belastingaccountantsbureau haar jaarverslag over het jaar 2023 uitgebracht. Het eerste exemplaar werd door directeur Sherwin Casper overhandigd aan Javier Silvanie, minister van Financiën.

Op de foto: Directeur van de SBAB, de heer Sherwin Casper RA,  overhandigd de jaarverslag aan Minister Javier Silvanie.

De Stichting Belastingaccountantsbureau, oftewel de SBAB, is onderdeel van het Ministerie van Financiën. Samen met de Belastingdienst zorgt de SBAB ervoor dat ondernemers zoveel mogelijk zelfstandig belastingaangifte doen en de verschuldigde belasting betalen. Daar waar de Belastingdienst bezig is met de heffing en inning van deze belastingen, zorgt de SBAB voor de controle van de belastingaangiftes.

Hoofddoelstelling van de Stichting Belasting Accountantsbureau is het instellen van onderzoeken op het gebied van alle landsbelastingen en heffingen en van fiscale zaken in het algemeen. Compliance bevordering bij de belastingplichtige staat hierin centraal. Om deze hoofddoelstelling te bereiken in een (wederom) bijzonder jaar, door de gevolgen van de nawerking van de coronapandemie (pandemie), zijn de nodige inspanningen gepleegd.

Voorafgaand aan het jaar worden planningen gemaakt, zodat we weten wat we kunnen gaan doen en wat we van elkaar mogen verwachten. De pandemie heeft het uitdagender gemaakt om planningen te realiseren. Werkzaamheden ten behoeve van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) regeling zijn in 2022 afgerond en de hiermee samenhangende bezwaarschriften lopen nog door. Belangrijke projecten zoals digitalisering en versterking controles zijn intensief met goede resultaten voortgezet. Gedurende het jaar is overigens eveneens veel aandacht besteed aan de interne opleiding en scholing, zodat de kwaliteit van de werkzaamheden geborgd blijft.

Vanwege de extra Landsbijdrage voor de projecten digitalisering en versterking controles is het resultaat nagenoeg gelijk gebleven aan dat van 2021. Het resultaat van 2022 levert interne middelen op die een duidelijke bestemming krijgen voor investeringen in 2023 en daaropvolgende jaren.

In het kader van efficiëntie zal de SBAB in 2023 een traject starten om de registratie en inning van omzetbelasting (OB) verder te digitaliseren.

In de jaarverslag 2022 komen bovenstaande zaken allemaal aan de orde. Daarnaast natuurlijk de verantwoording van het gevoerde beleid en resultaten van de SBAB. Hoeveel onderzoeken er zijn verricht en ook de hoogte van de belastingopbrengsten zijn belangrijke informatie.