Cultuur, normen & waarden

Cultuur

De cultuur van de SBAB is samengesteld uit een verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen van zowel zakelijke als sociale aard. Als organisatie zijn zaken als professionalisme, integriteit, discipline, deskundigheid en objectiviteit van essentieel belang, maar daarnaast ook zaken als collegialiteit, vertrouwen, empathie en vergiffenis. Het is de combinatie van de waarden, normen en gedragingen dat maken dat de werkzaamheden met een zo goed mogelijk eindresultaat worden verricht.

De SBAB investeert in de groei van de kennis en vaardigheden van de werknemers, maar ook in het welzijn van de werknemers. Er wordt getracht om een relaxte werkomgeving te creëren waarbinnen de verschillende teams en afdelingen in een gemoedelijke sfeer werken. De SBAB, zijnde een overheidsstichting, kenmerkt zich met een privaatrechtelijke bedrijfsmatige aanpak van de werkzaamheden, waarbij tegelijkertijd ook ruimte is voor gezelligheid en sociale activiteiten op zijn tijd. Dit laatste blijkt onder andere uit de deelname van de teams aan de verschillende softbaltoernooien.

Normen & Waarden

Broederliefde

Onze arbeidsverbondenheid gaat verder dan collegialiteit. We zijn er voor elkaar in goede en slechte tijden. We zijn er om elkaar tijdens werk en buiten de grenzen van ons werk te steunen. De situatie waarin we ons bevinden maakt niet uit, we weten dat we op elkaar kunnen rekenen, omdat we er voor elkaar zijn! Onze waarde van broederlijkheid gaat zover dat het onze klanten bereikt. We zijn er, tot zover we dat kunnen doen, om hen te ondersteunen zodat ze aan hun plicht kunnen voldoen.

Collegialiteit

We verlangen ernaar een goede relatie met onze collega’s op te bouwen en te behouden. Ondanks onze eigen verantwoordelijkheden staan we open en tonen altijd beschikbaarheid om elkaar waar nodig te helpen. We houden rekening met elkaars behoeftes en interesses en proberen een positieve en aangename werkomgeving voor ons allemaal te creëren.

Dankbaarheid

Dankbaarheid is de bereidheid om waardering en vriendelijkheid te tonen. Voor ons is dankbaarheid de bron van geluk. Het is het vermogen om het positieve te zien in elke situatie en onder alle omstandigheden.

In 2022 hebben wij als organisatie gerealiseerd dat we zeer dankbaar moeten zijn voor de belangrijke rol die onze organisatie in onze gemeenschap speelt, voor onze medewerkers en voor onze partners waarmee we dagelijks samenwerken. Na een aantal jaren van uitdagingen op verschillende gebieden zijn we dankbaar voor ons bestaan en kijken we met hoop naar de toekomst.

Deskundig en zorgvuldig

Permanente educatie door middel van intensieve studies, begeleiding en technisch advies zijn de sleutel om ons personeel goed voor te bereiden zodat zij elke klant en eenieder die een bijdrage levert aan ons belastingstelsel, adequate dienstverlening en behandeling kunnen bieden.

Discipline

We zijn gedisciplineerd en komen onze afspraken na, zowel voor wat betreft onze taken, doelen, studies en omvang van het werk. Onze toewijding om aan onze afspraken te voldoen, draagt bij aan onze professionele en persoonlijke groei.

Empathie

Empathie is de vaardigheid die ons helpt onszelf in de schoenen van een ander te plaatsen. Het maakt ons ontvankelijker om de verbale en non-verbale communicatie van anderen te begrijpen en het geeft ons de mogelijkheid elkaar, inclusief de belastingplichtige, met begrip te behandelen.

Geheimhoudingsplicht

We zijn eerbare mensen die geheimhouding en betrouwbaarheid garanderen. Alle data die bij ons binnenkomt in het kader van en door middel van ons werk, wordt met de nodige zorgvuldigheid en respect en zoals het in de wet wordt voorgeschreven, behandeld. Onder geen enkel beding, delen we informatie die ons toekomt om onszelf of derden te bevoordelen.

Goedheid

We handelen altijd vanuit het principe en de intentie van goedheid. Het is onze plicht goed voor elkaar te zijn en handelen altijd volgens ons geweten. Zelfs wanneer we belastingplichtigen op hun plicht wijze, doen we dit vanuit onze goedheid.

Harmonie

Harmonie wordt gevormd door de perfecte combinatie van verschillende onderdelen, elementen en momenten. Het is de getoonde samenwerking en het wederzijdse respect tussen collega’s, gebaseerd op onze 24 voornaamste normen, die de gewenste bevredigende resultaat produceren.

Integriteit

We zijn integer en handelen op een oprechte en eerlijke manier. Onze ja is ja, en onze nee is nee. We stralen betrouwbaarheid uit en zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. Ons werk is transparant en onbetwistbaar. We staan voor integriteit en tolereren noch manipulatie, noch omkoping.

Justitie

We voeren ons werk uit conform de wettelijke normen. We maken gebruik van de juiste en rechtvaardige normen om tot beoordelingen en adviezen te komen voor wat betreft boekenonderzoeken die correct en objectief zijn en gebaseerd op feiten.

Klantgericht

Tevredenheid van onze klanten staat voor ons voorop. Door onze communicatieve vaardigheden te beoefenen, tonen we empathie om goed naar onze klanten te luisteren en behandelen wij hen met begrip en respect. We doen dit alles zonder het voornaamste doel van onze organisatie uit het oog te verliezen, namelijk het geven van goede dienstverlening en het verhogen van de naleving en de inkomsten van belastingen.

Loyaliteit

Loyaliteit is de fundamentele morele verplichting die ons trouw en betrokken houdt aan onze relaties, verplichtingen en plichten voor ons land. Ons gevoel van loyaliteit begeleidt ons elke dag opnieuw om het oog gericht te houden op de visie, missie, doelen, normen en waarden van onze organisatie.

Maatschappelijkverandwoordelijkheid

We zorgen ervoor om een positief imago van onze organisatie te creëren en behouden, omdat we ons realiseren wat de impact is op de aanvaarding van onze belastingplichtigen voor wat betreft de dienstverlening van onze belastingdienst, het belastingsysteem en ook hun bereidheid en gedrag om belasting vrijwillig te betalen.

Objectiviteit / onpartijdigheid

Objectiviteit en onpartijdigheid zijn synoniem voor onze manier van werken. We hanteren objectiviteit als een principe in ons werk om een rechtvaardig resultaat te garanderen op het moment dat vonnis wordt gewezen en waarop de boeken worden gecontroleerd. We zijn ons ervan bewust dat noch onze mening, noch onze interpretatie en zelfs niet onze familieverbanden, vriendschappen of kennissen onze objectiviteit en onpartijdigheid in ons werk overstijgen.

Onafhankelijk

We voeren onze werkzaamheden op onafhankelijke wijze uit. We houden primair en enkel rekening met wat relevant en van belang is om de taak te verrichten en de zaak te behandelen waarvoor we zijn opgeroepen, onze eigen belangen daargelaten. We vermijden omstandigheden en feiten waardoor onze objectiviteit en integriteit in twijfel kunnen worden getrokken.

Opofferen

We zijn een jonge en verantwoordelijke organisatie. We geloven sterk dat het opofferen van onze wensen gedeeltelijk bij zullen dragen aan het verwezenlijken van onze doestellingen en het naleven van onze verantwoordelijkheden en de voornaamste waarden van onze organisatie

Patriotisme

Vaderlandsliefde is de liefde en trots voor ons land die leeft in ons hart. Het is de bron die ons kracht geeft om elke dag ons werk met passie en toewijding te doen ten behoeve van ons land en onze organisatie

Perseveratie

Het vergt een grote investering op het gebied van vorming en opleiding, evenals veel doorzettingsvermogen om ons beroep op een professioneel niveau uit te kunnen oefenen, met de benodigde academische expertise. Ons managementteam staat achter de groei van onze medewerkers en geeft het personeel de benodigde ruimte en middelen om zich behoorlijk op te leiden op het gebied van comptabiliteit en alle gerelateerde materie zoals belastingwetgeving, controletechniek, communicatie en Nederlands.

Prestatiegericht

Op elk niveau en in alle functies dringen we erop aan en moedigen we onze medewerkers aan om te blijven focussen op de doelen en vastgestelde prestaties. Om deze reden geven we onze medewerkers de tools en kracht om zich te blijven ontwikkelen om de materie elke dag beter te beheersen. We doen dit door te investeren in opleidingen en begeleiding door middel van technische bijstand en gratificatie.

Professionalisme

We zijn geroepen onze taken uit te voeren door wetten en reglementen te volgen om de integriteit van ons beroep en organisatie hoog te houden. We werken in een sfeer die wordt gedreven door een ethische cultuur

Respect

We behandelen elkaar onder alle omstandigheden en op elk moment met respect en accepteren elkaar. We staan open om naar elkaar te luisteren en tonen dat we voor gelijkwaardigheid staan, zowel tussen collega’s, als tegenover de belastingplichtige zonder onderscheid te maken tussen mening, geloof of politieke kleur.

Vergiffenis

We kiezen er altijd voor om te praten, fricties op te lossen en elkaar te vergeven ten gunste van de voornaamste waarden van onze organisatie en om ons werk op een professionele manier uit te oefenen. We zijn ons ervan bewust dat vergeven en loslaten essentieel is om gelukkig te zijn en door te kunnen gaan.

Vertrouwen

Vertrouwen vormt de basis voor alle goede relaties. Als medewerkers van de SBAB zijn we als eerste geroepen om vertrouwen te tonen en te inspireren in onze manier van doen, waar we ook zijn. We behandelen onze klanten op dezelfde manier: met eerlijkheid en rechtschapenheid. Daarbij uitgaande van het principe dat ook zij eerlijk en correct handelen.

SBAB NIEUWS

SBAB overhandigt jaarverslag aan Minister

Op 29 juni 2023 juli heeft De Stichting Belastingaccountantsbureau haar jaarverslag over...
meer info

De SBAB gaat weer van start met haar gameshow!

Op zaterdag 17 juni 2023 gaat de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) weer van...
meer info