Organisatie SBAB

Organisatie SBAB

Geschiedenis SBAB

Geschiedenis SBAB

Organisatie tot 2001

Op het gebied van de belangrijkste belastingen draagt het Land zorg voor de regelgeving, de heffing en de controle. De eilandgebieden zelf zijn belast met de invordering van onder andere de winst-, inkomsten-, loon- en grondbelasting. De Landsontvanger int onder andere de omzetbelasting en de premies AOV/AWW.

Belastingcontrole is officieel in 1962 onder het gezag van de Directeur der Belastingen gebracht. In dat jaar werden de werkzaamheden verbonden aan het verrichten van onderzoeken ten behoeve van de Belastingdienst en van Justitie opgedragen aan een Belastingaccountantsdienst. In 1987 werd bij een reorganisatie deze naam gewijzigd in Belastingaccountantsbureau (BAB). Sinds 1995 maakt een fraudebestrijdingteam, het Team Inlichtingen & Opsporing, deel uit van het BAB.


Organisatie na 2001

In samenwerking met het IMF is in 2000 een lijst met maatregelen opgesteld die een effectiever en efficiënter overheidsapparaat tot doel had. Eén van de specifieke doelstellingen was het verminderen van de overhead die bestond/bestaat als gevolg van de dubbele bestuurslaag (Land en Eiland).

De hiermee gepaard gaande ontwikkelingen hadden verstrekkende gevolgen voor de Belastingdienst Curaçao. Daarnaast zag de toenmalige Minister van Financiën de knelpunten binnen de Belastingdienst Curaçao, die een rem vormden om hogere belastinginkomsten te genereren. Als gevolg van beide is het BAB toen verzelfstandigd. In maart 2001 is de Stichting Belastingaccountantsbureau (Stichting BAB) statutair opgericht en met ingang van januari 2002 worden de werkzaamheden als stichting uitgevoerd.

Het aantrekken van personeel op maat werd mogelijk. Daarnaast ontstond een kweekvijver van toekomstige Antilliaanse managers door een effectieve inzet vanuit Nederland afkomstige technische bijstand. Voor de belastingcontrole werd belastingtechnische én boekhoudkundige kennis ingezet. De juiste melange voor belastingcontrole.

Missie en Visie

Missie

Het op efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere wijze uitvoering geven aan de wetten en verordeningen bij de controles van belastingaangiften.

Visie

Wij willen de belastinginkomsten op Curaçao verhogen en het verbeteren van de compliance.

Op basis van deze uitgangspunten is de volgende visie verwoord:

 • Het zijn van een deskundige en onpartijdig controleapparaat voor Curaçao;
 • De Stichting BAB richt zich daarbij hoofdzakelijk op de naleving van fiscale verplichtingen;
 • De gedragingen van de Stichting BAB zijn kenbaar, zowel in beleid als in de doorlooptijd en controleduur van de belastingcontroles;
 • De belastingplichtigen moeten vertrouwen ontlenen aan gedane toezeggingen van de Stichting BAB;
 • De Stichting BAB zal bij haar controles handelen binnen de haar toegekende bevoegdheden.

 

Wij streven ernaar om dit te bereiken door:

 • Het optimaliseren van werkprocessen, procedures en systemen, het investeren in en het benutten van het personeel en het op proactieve, betrouwbare en transparante wijze communiceren met belastingplichtigen;
 • Het hanteren van beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Het streven naar het vrijwillig en correct nakomen van de fiscale verplichtingen door burgers en het bedrijfsleven onder andere door een actieve en dienstverlenende opstelling.

Doelstellingen en organisatie

Nadere concretisering van de doelstellingen

Gericht op het verhogen van de belastinginkomsten en het verbeteren van de compliance op de Curaçao zijn binnen de Stichting BAB de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Compliance verbeteren op Curaçao, St. Maarten en Bonaire;
 • Slagvaardigheid vergroten;
 • Permanente kwaliteitsbewaking controle proces;
 • Belasting fraude detectie en preventie;
 • Cliëntgerichtheid meer accentueren;
 • Communicatie met externe relaties intensiveren.

Normen en waarden

Normen en Waarden

De SBAB kent 24 waarden en normen die de organisatie behartigt. Het gaat hierbij om de volgende:

 1. Professionalisme
  De SBAB medewerker houdt zich bij de uitoefening van haar taken aan de voor hem relevante wet- en regelgeving en onthoudt zich van handelen dat het accountantsberoep over het algemeen en de SBAB in het bijzonder in diskrediet brengt. Bij de SBAB wordt het belang dat leidinggevenden hechten aan ethisch gedrag continu benadrukt. De SBAB medewerker voert zijn taken uit vanuit een werkomgeving gebaseerd op een cultuur waar ethiek zeer hoog staat.
   
 2. Geheimhoudingsplicht
  De SBAB medewerker eerbiedigt het vertrouwelijk karakter van informatie die hij in het kader van zijn beroepsmatig en zakelijk handelen heeft verkregen. Hij maakt deze informatie zonder specifieke machtiging daartoe niet aan een derde bekend, tenzij wettelijk of beroepsmatig een recht of plicht daartoe bestaat. Het is de SBAB medewerker niet toegestaan vertrouwelijke informatie die hij bij zijn beroepsmatig of zakelijk handelen heeft verkregen, te gebruiken om zichzelf of een derde te bevoordelen.
   
 3. Onafhankelijkheid
  De medewerker van de SBAB die een boekenonderzoek of andersoortig opdracht uitvoert is onafhankelijk van desbetreffende belastingplichtige.

  Onafhankelijkheid kent twee dimensies:

  Ten eerste is de SBAB medewerker onafhankelijk in wezen. Dat houdt in dat hij alleen rekening houdt met de overwegingen die verband houden met de opdracht en andere overwegingen, zoals eigenbelang en dergelijke, uitsluit.

  Ten tweede is de SBAB medewerker onafhankelijk in schijn. Dat wil zeggen dat hij alle feiten en omstandigheden vermijdt die kunnen suggereren dat zijn objectiviteit of integriteit in het geding is.
   
 4. Deskundig- en zorgvuldigheid
  De SBAB medewerker houdt zijn deskundigheid en vaardigheid op het niveau dat vereist is om aan haar klanten (zoals de overheid, Inspectie der belastingen Aruba, Sint Maarten en BES, Ontvanger, Douane, SVB en belastingplichtigen) adequate professionele diensten te kunnen leveren. In dit kader investeert de SBAB intensief in opleidingen, permanente educatie en begeleiding door middel van technische bijstand voor haar personeel.
   
 5. Oprechtheid
  De SBAB is rechtvaardig bij de uitoefening van haar taken. Dit houdt in dat de SBAB bij de uitoefening van haar taken naar juiste en eerlijke maatstaven handelt om tot een juiste, objectieve of waardevrije beoordeling of oordeel en advies met betrekking tot het boekenonderzoek te komen.
   
 6. Integriteit
  Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken (Bron: Wikipedia, 2014). Een SBAB medewerker verricht zijn werkzaamheden eerlijk en oprecht en is niet omkoopbaar.
   
 7. Klantgericht
  De SBAB beschouwt iedere belastingplichtige ondernemer als haar klant. De SBAB geeft klantgerichtheid vorm door haar medewerkers te stimuleren om hun werk goed te organiseren en door oog te hebben voor de kwaliteit van het werk. De SBAB is een dienstverlenende instelling en beschikt over voldoende inlevingsvermogen.
   
 8. Objectief/ onpartijdig
  Objectiviteit is een belangrijke kernwaarde van de SBAB. Het beoordelingssysteem, bevorderingssysteem en bonus- en gratificatiesysteem van de SBAB is met name gebaseerd op een objectieve criteria namelijk aantal behaalde normuren. Bij de uitoefening van haar taken is de SBAB medewerker neutraal en onpartijdig. Een SBAB medewerker draagt een boekenonderzoek over aan een collega of neemt het niet aan indien belastingplichtige een vriend, bekende of familie is.
   
 9. Prestatiegericht
  Op alle niveaus en functies binnen de SBAB worden de te realiseren doelstellingen en te behalen prestaties op lange termijn en op jaarbasis duidelijk geformuleerd.
   
 10. Discipline
  De SBAB drukt haar medewerkers continu op het hart om hun afspraken na te komen. Niet alleen tijdafspraken maar ook de afspraken betreffende overeengekomen en te realiseren taken, doelstellingen, opleiding en werkhouding.
   
 11. Opofferen
  De SBAB is een jonge organisatie. Op jonge leeftijd liggen de belangstellingen vaak in de leuke dingen van het leven zoals het uitgaan en feesten.
  De SBAB drukt haar medewerkers continu op het hart dat het van eminent belang is om de leuke dingen van het leven in bepaalde mate op te offeren in het belang van hun idealen, in het belang van taakbetrokkenheid en in het belang van de kernwaarden van de organisatie.
   
 12. Harmonie
  De SBAB doet haar uiterste best om harmonieus naar buiten te treden door continu heel veel aandacht te investeren aan haar 24 kernwaarden. De medewerkers van de SBAB werken hierdoor eendrachtig, met wederzijds respect en in harmonie.
   
 13. Patriotisme
  De SBAB besteed veel aandacht aan bevordering van patriottisme bij haar medewerkers. Trots, liefde voor en toewijding aan de belangen van Curaçao. Onze uitgangspunt is dat alle beslissingen op de eerste plaats in het belang van het land genomen moeten worden en op de tweede plaats in het belang van de organisatie. SBAB probeert patriottisme ook over te brengen op de gemeenschap. Daarom dragen de medewerkers van de SBAB bijvoorbeeld op hun softbal uniform de tekst "pa Kòrsou".
   
 14. Loyaliteit
  Trouw of loyaliteit is een morele verbondenheid, vasthoudendheid, of het zich houden aan een verbintenis, band of verplichting.
  De SBAB bevordert loyaliteit bij haar medewerkers voor de belangen van Curaçao, de belangen van de SBAB, haar visie, missie, doelstellingen en normen en waarden.
  De SBAB is altijd loyaal geweest aan alle regeringen en alle Ministers van Financiën in het bijzonder. Dit zal zo blijven. De minister draagt de politieke verantwoordelijkheid. De minister bepaalt het beleid. De SBAB doet haar uiterste best om van het door de minister van welke politieke partij dan ook gekozen beleid, een succes te maken. In dit kader doet de SBAB dan ook haar uiterste best om de minister deskundig en loyaal van advies te dienen.
   
 15. Perseveratie
  Een jonge organisatie waarin deskundigheid op HBO+/academisch niveau een belangrijk vereiste is bij de uitoefening van haar taken, moet veel investeren in opleiding. Om bij de SBAB goed te kunnen functioneren moet de medewerker vijf vakgebieden (op HBO+ niveau) beheersen; Boekhouden en overige accountancy vakken, belastingrecht, controletechniek, communicatie en Nederlandse taal.
  Het behalen van de accountantsopleiding gecombineerd met de interne opleiding waarin met name de overige vier vakgebieden worden gedoseerd vereist een hoog doorzettingsvermogen  van de SBAB medewerkers.
   
 16. Corporate Citizenship
  Bedrijven krijgen steeds meer interesse in bedrijfsvrijwilligerswerk. Maatschappelijke betrokkenheid, zoals het helpen van kansarmen, werken als mentor of de toewijding voor de conservatie van de natuur, is vandaag de dag een wijdverspreid fenomeen onder werknemers van grote bedrijven. Uit gedane onderzoeken blijkt dat vrijwilligerswerk door veel bedrijven wordt gezien als een integraal onderdeel van hun operaties en dat deze strategie een positieve invloed heeft op het imago van de organisatie.
  Het belangrijkste doel van de SBAB is om de wil van belastingplichtigen om vrijwillig belasting te betalen (compliance) op Curaçao te verhogen.
  Bedrijven realiseren zich dat de juiste ‘corporate citizenship’ strategie een belangrijk onderdeel is van een gezonde bedrijfscultuur. Potentiële kandidaten selecteren werkgevers, naast andere factoren, ook op basis van hun sociale toewijding.
  Tot en met 2012 gaf de SBAB financiële steun aan Fundashon Mayor di Kriansa (FMK). Fundashon Mayor di Kriansa is een stichting die voor 150 minderbedeelde kinderen zorgt. FMK haalt de kinderen niet weg van hun ouders of omgeving. FMK probeert de levensomstandigheden van deze kinderen in hun eigen omgeving te verbeteren. Vanwege bezuiniging geeft de SBAB vanaf 2013 steun aan FMK uitsluitend in de vorm van het bijhouden en productie van de financiële rapportage van de stichting. Door middel van fundraising probeert de stichting zelf om aan de financiële middelen te komen om haar doelstelling te bereiken. FMK bestaat met name uit SBAB medewerkers die zich op vrijwillige basis inzetten om de doelstellingen van FMK te realiseren.
   
 17. Collegialiteit
  Collegialiteit is de relatie tussen collega's. Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is. Collegialiteit betekent ook rekening houden met elkaars behoeften en belangen. Hierdoor lever je een positieve bijdrage aan de (werk)sfeer. Collega's zijn personen die zijn verenigd om een gezamenlijk doel te bereiken, waarbij de capaciteiten van iedere collega om dit doel te bereiken, door de anderen worden gerespecteerd. De SBAB hecht veel waarde aan de collegialiteit onder haar personeel.
   
 18. Empathie
  Empathie is het vermogen zich in anderen te verplaatsen. Het zichzelf kunnen verplaatsen in anderen draagt bij tot het kunnen begrijpen van emoties van anderen en tot de communicatie met je medemens. De SBAB medewerker toont, handelend naar eer en geweten, ten alle tijde empathie voor belastingplichtige en heeft begrip voor haar problemen. Het project GUAIT dat de SBAB in 2012 is gestart moet een belangrijke bijdrage hierin leveren.
   
 19. Respect
  Respect heeft te maken met het beschouwen van een ander als je gelijke en hem ook zo behandelen als je zelf behandeld wil worden. Respect betekent acceptatie en serieus nemen van de ander ook al heeft hij of zij andere opvattingen, geloof of politieke kleur. De SBAB medewerker toont respect voor belastingplichtigen en collega's door onder andere goed naar hen te luisteren. Door te luisteren naar hun ideeën, naar hun mening en naar hoe hij/zij een benadering of boekenonderzoek hebben ervaren.
  Ook met haar kledingvoorschriften toont de SBAB respect naar klanten en collega's onderling.
   
 20. Vertrouwen
  Vertrouwen heeft in zowel sociale als psychologische zin verschillende connotaties. De meest gangbare definitie van vertrouwen omvat de volgende elementen: bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep. Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan. De gemeenschap moet voor 100% kunnen vertrouwen dat de SBAB naar eer en geweten handelt conform haar kernwaarden.
  Van haar kant gaat de SBAB uit van het vertrouwen dat haar klanten eerlijk handelen bij het invullen van hun belastingaangiften. De SBAB medewerker benadert haar klanten dan ook zonder vooroordeel en met het vertrouwen dat de klanten hun belastingaangiften naar waarheid invullen.
                         
 21. Geluk
  Geluk (of gelukkig zijn) kan gedefinieerd worden als het tevreden zijn met de huidige levens- en werkomstandigheden. Hierbij kunnen diverse positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. De SBAB doet haar uiterste best om haar personeel gelukkig te houden. Dit  door het personeel respect te tonen, door middel van het regelmatig organiseren van sociale activiteiten, door het hanteren van een zeer objectief beoordelingssysteem en met name het personeel aan te sporen om zich te gedragen naar de kernwaarden van de SBAB.
   
 22. Broederliefde
  Bij broederliefde gaan medewerkers een stapje verder dan bij collegialiteit. Problemen in het privéleven van collega's kunnen de kwantiteit en kwaliteit van de productie op de werkvloer negatief beïnvloeden. De medewerker van de SBAB biedt zijn collega voor zover mogelijk morele steun, ook voor wat betreft privé aangelegenheden. Heeft oor voor de privé problemen van de collega. Dient deze van advies en moedigt hem aan. De SBAB medewerker houdt hetgeen hij in dit kader verneemt geheim tenzij zijn/haar collega anders wenst.
  Ook voor belastingplichtigen toont de SBAB medewerker binnen de beperkingen van de functie en op een rechtmatige wijze begrip voor de problemen van belastingplichtigen.
   
 23. Goedheid
  De vrucht van de geest is goedheid. Liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Van goedheid is sprake wanneer geleefd wordt naar Gods geopenbaarde wil. Naar Gods geboden en normen.
  Onze taak is om belastingplichtige, naar eer en geweten, op haar plichten te blijven wijzen. De manier waarop is echter even belangrijk. Met een zachtmoedige benadering bereiken wij vaak betere resultaten.
   
 24. Vergiffenis
  De SBAB moedigt haar personeel aan om in het belang van de kernwaarden van de organisatie en met name in het belang van een professionele functie uitoefening, problemen uit te praten en elkaar te vergeven. Evenals broederschapliefde en goedheid is vergiffenis een belangrijke wens van God. Een belangrijke stap op weg naar geluk.

Sociale activiteiten

Jaarlijks organiseert de SBAB de zogenaamde Themadag. Dit is een dag waarop verschillende activiteiten worden georganiseerd die gericht zijn op teambuilding.

Het Moederdagconcert is eveneens een jaarlijks terugkomend evenement dat door de SBAB wordt ondersteund. Tijdens dit concert treden vele lokale artiesten op. Het is een groot evenement dat elk jaar opnieuw goed bezocht wordt en waarvan de opbrengsten naar Fundashon Mayor di Kriansa gaan. De Fundashon houdt zich bezig met de ondersteuning van wees- en minder bedeelde kinderen en het koppelen van de kinderen aan een voogd en/of een sponsor. Fundashon Mayor di Kriansa helpt op dit moment zo’n 150 kinderen van 0 tot en met 18 jaar oud.

Fundashon Mayor di Kriansa

Fundashon Mayor di Kriansa is opgericht in 2009 door de heer Sherwin Casper. Zijn hart ligt bij kinderen! Daarom heeft hij besloten om een Stichting op de richten voor de minder bedeelde kinderen onder ons en op deze manier een steentje bij de dragen aan de maatschappij op Curaçao.

De stichting heeft als hoofddoel het bijstaan van minder bedeelde kinderen van 0 t/m 18 jaar op emotioneel, educatief en financieel gebied. Zoals vastgesteld in het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het kind, heeft elk kind recht op liefde, onderwijs en zorg.De kinderen worden gezien als pleegkinderen, ook bekend als 'foster' kinderen. De stichting wil hier een zo compleet mogelijke invulling aan geven door in te spelen op de primaire behoeften van een kind zodat zij de mogelijkheid krijgen om zich vanuit hun eigen kwaliteiten en talenten te ontwikkelen.

Om dit te bewerkstelligen worden de kinderen gekoppeld aan sponsoren en voogden. Zij dragen op hun manier, naast de dagelijkse opleiding op school en de naschoolse opvang, een steentje bij aan de zorg, begeleiding en vorming van de kinderen. Denk hierbij aan sociale activiteiten als muziek, sport en culturele vormgeving. Om dit te realiseren hebben wij hulp nodig op alle relevante gebieden die betrekking hebben op de optimale ontwikkeling van de kinderen.

Sociale activiteiten

Samenwerkings verbanden

Naast de samenwerking die de SBAB heeft met de Directie Fiscale Zaken, de verschillende Inspecties der Belastingen en Ontvangers op Curaçao en Sint Maarten. Hiernaast werkt de SBAB tevens nauw samen met de Belastingdienst BES en de Arubaanse Belastingdienst. Verder heeft zij ook een samenwerkingsrelatie met de Sociale Verzekeringsbank en de Douane.

Bestuur

De Directie is verantwoording verschuldigd aan het Bestuur van de SBAB. De voorzitter van het Bestuur wordt benoemd door de Minister van Financiën. De overige bestuursleden worden door het Bestuur benoemd.

Het Bestuur legt in haar jaarverslag aan de Minister van Financiën verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur. De bestuursleden van de SBAB zijn als volgt:

Dhr. S. Casper RA

Directeur van de stichting

Dhr. E. Seferina RA

Vice- voorzitter

Dhr. mr. F. Stüger

Bestuurslid

Dhr. mr. K. Ersilia

Secretaris

Dhr. mr. K. Ersilia

Secretaris