Kassaregistratie

Kassaregistratie

Deze site is momenteel onder constructie. Voor meer informatie neem contact op met Stichting BAB op telefoonnummers 734-2728 of 734-2726

Wie zijn verplicht om een fiscaal kasregistratiesysteem te gebruiken?

In het Landsbesluit Fiscale Kasregistratiesystemen worden administratieplichtigen wiens activiteiten geheel of gedeeltelijk bestaan uit de hierna genoemde leveringen of diensten aangemerkt als kasregistratieplichtigen:

 1. verstrekken van spijzen en dranken (restaurants, eetcafés,fastfood restaurants, snackbars, truk di pans, koffiehuizen, batidoverkooppunten, lunchrooms, ijssalons, cafés, bars, snèks, dancings en dicotheken. Ook hotels en casino’s vallen onder deze branche, voor zover hun activiteiten uit het verstrekken van spijzen en dranken bestaat);
 2. verkoop van consumentenartikelen(supermarkten, minimarkets, toko’s, bakkerijen, slagerijen, groente-, fruit- en visverkoop, schoen- en kledingwinkels, botica’s, boekhandels, dierenzaken, juweliers, kleinhandel in elektronische apparatuur, huishoudelijke artikelen, lederwaren, ijzerwaren, verf, kantoorartikelen, sportartikelen en de verkoop van souvenirs en handicraft);
 3. reparatie van consumentenartikelen (reparatie van: elektronische apparatuur, fietsen, horloge, schoenen);
 4. persoonlijke dienstverlening (kappers, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders, masseurs, manicures en pedicures, bioscopen, videotheken, wasserijen en stomerijen).

Welke kasregistratieplichtigen zijn ontheven van de verplichting om een fiscaal kasregistratiesysteem te gebruiken?

Volgens artikel 2 lid 2 van het Landsbesluit Fiscale Kasregistratiesystemen kan van de verplichting om een fiscaal kasregistratiesysteem te gebruiken, door de Minister van Financiën in de gevallen dat nakoming van die verplichting voor de betreffende administratieplichtige onmogelijk is of uit oogpunt van bedrijfsvoering onevenredig nadelig is, ontheffing worden verleend waarbij, gelet op artikel 44a, tweede tot en met zesde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, voorwaarden en beperkingen kunnen worden gesteld.

Voor ontheffing opgenomen in de wetgeving

In hetMinisteriële Regeling Fiscale Kasregistratiesystemen (artikel 1 lid 1 en 2) is de mogelijkheid tot ontheffing van de verplichting tot het uitreiken van kassabonnen middels een fiscaal kasregistratiesysteem opgenomen. De ontheffing is mogelijk onder de voorwaarde dat ter zake van hun leveringen en diensten een door de SBAB vastgestelde kassabon wordt uitgereikt. Hierna volgt een overzicht van de administratieplichtigen die ontheven zijn van de verplichting om een fiscaal kasregistratiesysteem te gebruiken:

 1. administratieplichtigen ter zake waarvan de ontheffing voor het voldoen van omzetbelasting, bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening omzetbelasting 1999, van toepassing is (Kleine ondernemersregeling);
 2. administratieplichtigen voor zover de verplichting tot het uitreiken van een kassabon slechts bijkomstige activiteitenbetreft;
 3. administratieplichtigen voor zover de verplichting tot het uitreiken van een kassabon ambulante activiteitenbetreft.

Ter zake van de levering van brandstoffen door administratieplichtigen die een benzinestation exploiteren geldt eveneens een ontheffing van de verplichting om een fiscaal kasregistratiesysteem te gebruiken. Aan een afnemer wordt, op verzoek, wel een kassabon uitgereikt.

Een kassabon hoeft ook niet uitgereikt te worden ter zake van(artikel 7.2 Ministeriele Regeling Formeel Belastingrecht):

 1. verkoop van etenswaren en dagbladen door straatventers;
 2. verkoop van opwaardeerkaarten;
 3. verstrekken van spijzen en dranken en de verkoop van consumentenartikelen vanuit verkoopautomaten

Deze ontheffing is mogelijk, voor de onder punt 1 en 2 opgenomen administratieplichtigen, onder de voorwaarde dat de dagelijkse verkopen middels een door SBABvastgesteld overzicht worden bijgehouden. En voor de onder punt 3 opgenomen administratieplichtige onder de voorwaarde dat de verkoopautomaat de gerealiseerde omzet registreert en dat de exploitant van een verkoopautomaat de gerealiseerde omzet in zijn administratie vastlegt.

Schriftelijk verzoek (artikel 7.2 Ministeriele Regeling Formeel Belastingrecht)

Hiernaast is er ook een mogelijkheid ingebouwd voor de administratieplichtigen, die als kasregistratieplichtigen zijn aangemerkt om een ontheffing aan te vragen. Een ontheffing is alleen mogelijk voor de administratieplichtigen in wiens bedrijfsvoering het gebruikelijk is om een factuur uit te reiken. Een ontheffing kan verleend worden middels een schriftelijk verzoek van de administratieplichtige bij SBAB.

Indien een ontheffing wordt verleend, dient de administratieplichtige aan wie een ontheffing van de verplichting om een kassabon uit te reiken wordt verleend, ter zake van zijn leveringen en diensten een factuur, als bedoeld in artikel 44 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, uit te reiken.

Voor alle andere administratieplichtigen die niet als kasregistratieplichtigen worden aangemerkt geldt de factureringsplicht zoals beschreven in artikel 44 ALL. Allen voor de volgende administratieplichtigen volgt een ontheffing voor het uitreiken van een factuur:

 1. openbaar personenvervoer over de weg;
 2. gelegenheid geven tot parkeren van motorrijtuigen;
 3. toegang verlenen tot culturele, sportieve of recreatieve activiteiten;
 4. verhuur van strandbedden;
 5. verkoop van nummers en loten voor loterijen.

De voornoemde administratieplichtige die geen factuur uitreikt, dient ter zake een doorlopend genummerd bewijs van betaling aan de afnemer te verstrekken. Op het bewijs van betaling dient in ieder geval de naam of handelsnaam van            de administratieplichtige, een omschrijving van de levering of dienst, devergoeding inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting en een dagtekening te worden vermeld.

De omzet die gerealiseerd wordt dient dagelijks, aan de hand van een kopie van de verstrekte bewijzen van betaling of anderszins, in de administratie te worden vastgelegd. Indien betaling middels een automaat plaatsvindt, dient de automaat de dagelijkse gerealiseerde omzet vast te leggen.

Certificering en installatie van fiscale kasregistratiesystemen

Wie kunnen fiscale kasregistratiesystemen verkopen?

Alleen de door SBAB toegelaten leveranciers van kasregistratiesystemen zijn bevoegd om gecertificeerde fiscale kasregistratiesystemen te verkopen.

Hoe kunnen leveranciers van kasregistratiesystemen toegelaten worden?

Een fiscaal kasregistratiesysteem, dat voldoet aan de eisen zoals vermeld in de Ministeriële Regeling Fiscale Kasregistratiesystemen, wordt op schriftelijk verzoek van een leverancier door de SBAB toegelaten. Door de SBAB kunnen, in verband met de verplichtingen op grond van het landsbesluit Fiscale Kasregistratiesystemen, voorwaarden en verplichtingen aan de leverancier stellen.

Door de SBAB wordt een procedure vastgesteld waarmee op objectieve wijze kan worden beoordeeld of een fiscaal kasregistratiesysteem voldoet aan de op grond van in de Ministeriële Regeling Fiscale Kasregistratiesystemen gestelde eisen.

Toelating van een fiscaal kasregistratiesysteem geschiedt middels een beschikking. Deze beschikking wordt gepubliceerd en het gecertificeerde fiscaal kasregistratiesysteem wordt opgenomen in een overzichtsregister. Dit is een door SBAB bijgehouden overzicht van toegelaten fiscaal kasregistratiesysteem, leveranciers en gekwalificeerde installateurs. SBAB draagt zorg voor de periodieke publicatie van een overzichtsregister en verstrekt op verzoek een afschrift van dit register.

Bovendien kan SBAB zelfstandig besluiten om een fiscaal kasregistratiesysteem toe te laten.

Potentiële leveranciers kunnen het formulier “Vereisten ter certificering kasregistratiesystemen” en een ‘Test Guide’ opvragen bij SBAB.

Toegelaten POS software

Alle Point of Sale (POS) softwareprogramma’s die momenteel gebruikt worden, dienen voor het gebruik van een fiscaal printer aangepast te worden. Een leverancier van POS software dient te zorgen voor aanpassingssoftware om een fiscaal printer aan te kunnen sluiten op een POS systeem.

Hoe kunnen leveranciers van POS softwareprogramma’s toegelaten worden?

Toelating van een POS software programma geschiedt op verzoek van een leverancier bij  SBAB. Na het indienen van het verzoek, wordt de leverancier in de gelegenheid gesteld om het POS software programma te presenteren. Indien het programma alle tests succesvol doorloopt, wordt het programma gecertificeerd. Toelating op verzoek van een leverancier vindt bovendien plaats door middel van een beschikking in de zin van de Landsverordening administratieve rechtspraak. Deze beschikking wordt gepubliceerd en het gecertificeerde POS softwareprogramma wordt opgenomen in een overzichtsregister. Dit is een door SBAB bijgehouden overzicht van toegelaten POS softwareprogramma’s, leveranciers en gekwalificeerde installateurs. SBAB draagt zorg voor de periodieke publicatie van een overzichtsregister en verstrekt op verzoek een afschrift van dit register.

Potentiële leveranciers kunnen het formulier “Vereisten ter certificering kasregistratiesystemen” en een ‘Test Guide’ opvragen bij SBAB.

Wat zijn de vereisten om een fiscaal kasregistratiesysteem te installeren?

Het fiscaal kasregistratiesysteem moet zijn toegelaten door SBAB, verzegeld zijn door een gekwalificeerde installateur en voorzien zijn van een kassa-identificatienummer.
Het fiscaal kasregistratiesysteem beschikt over een verzegeld fiscaal geheugen, ingebouwd met een epoxy hars of vergelijkbare kunststof, dat niet mechanisch, chemisch, elektromagnetisch of fysiek verwijderd kan worden uit het moederbord zonder onherstelbare schade aan het systeem aan te brengen.
De kasregistratieplichtige moet bij de installatie van een fiscale printer te beschikken over een gecertificeerd POS softwareprogramma.

Wat gebeurt er bij de installatie van een fiscaal kasregistratiesysteem?

Bij de installatie van een fiscaal kasregistratiesysteem wordt door de gekwalificeerde installateur of een medewerker van de SBAB een door de SBAB verstrekt zegel aan het kasregistratiesysteem aangebracht. Het zegel is voorzien van een uniek zegelnummer.

Wie kan een fiscaal kasregistratiesysteem installeren?

Een fiscaal kasregistratiesysteem mag slechts door    een gekwalificeerde installateur worden geïnstalleerd, gedeïnstalleerd, gewijzigd of gerepareerd.

Verplichtingen van kasregistratieplichtigen

Wat zijn de verplichtingen waaraan een kasregistratieplichtige dient te voldoen zodra het fiscaal kasregistratiesysteem geïnstalleerd is?

 1. Een kassabon, als bedoeld in artikel 44a van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, dient middels een fiscaal kasregistratiesysteem te worden uitgereikt.
 2. Een op een fiscaal kasregistratiesysteem aangebracht kassa- identificatienummer mag niet worden verwijderd.
 3. Een fiscaal kasregistratiesysteem mag slechts door een gekwalificeerde installateur worden geïnstalleerd, gedeïnstalleerd, gewijzigd of gerepareerd.
 4. Een fiscaal kasregistratiesysteem dient onafgebroken verzegeld te blijven.
 5. De kasregistratieplichtige gebruikt en onderhoudt het fiscale kasregistratiesysteem op zodanige wijze dat het fiscaal kasregistratiesysteem onafgebroken deugdelijk functioneert. Een fiscaal kasregistratiesysteem functioneert deugdelijk indien alle door de kasregistratieplichtige verrichte transacties volledig en op de juiste wijze in het fiscaal kasregistratiesysteem worden opgeslagen, zodat de voor de heffing van de belasting van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.
 6. Indien het fiscale kasregistratiesysteem op enig moment niet deugdelijk functioneert, is de kasregistratieplichtige verplicht om:
  a. de datum en het tijdstip waarop het kasregistratiesysteem ophoudt deugdelijk te functioneren, alsmede het kassa-identificatienummer, in zijn administratie vast te leggen;
  b. vanaf dat moment ter zake van zijn leveringen en diensten een door de SBAB vastgesteld model kassabon uit te reiken;
  c. bij een defect het fiscaal kasregistratiesysteem onverwijld te laten repareren door een gekwalificeerde installateur.
 7. Zodra het fiscaal kasregistratiesysteem weer deugdelijk functioneert, is de kasregistratieplichtige verplicht de volgende gegevens in zijn administratie vast te leggen:
  a. de datum en het tijdstip waarop het fiscaal kasregistratiesysteem weer deugdelijk functioneert; en
  b. indien een reparatie heeft plaatsgevonden, de naam, adres, Crib-nummer en het door de Kamer van Koophandel toegekende registratienummer van de gekwalificeerde installateur die de reparatie heeft uitgevoerd.
 8. De kasregistratieplichtige die zijn onderneming danwel een tot zijn onderneming behorend fiscaal kasregistratiesysteem overdraagt, maakt daarvan onverwijld schriftelijk melding bij de controle-autoriteit. Op de melding plaatst de kasregistratieplichtige de hierna genoemde gegevens:
  a. naam of handelsnaam, adres, Crib-nummer en het door de Kamer van Koophandel toegekende registratienummer van de kasregistratieplichtige;
  b. naam of handelsnaam, adres, Crib-nummer en het door de Kamer van Koophandel toegekende registratienummer van degene aan wie de onderneming of het fiscaal kasregistratiesysteem is overgedragen;
  c. het kassa-identificatienummer en het nummer van het aangebrachte zegel van het fiscale kasregistratiesysteem dat wordt overgedragen; en
  d. datum van de overdracht van de onderneming of het fiscaal kasregistratiesysteem.
 9. Indien ter zake van de overdracht een deïnstallatie of wijziging van het fiscaal kasregistratiesysteem heeft plaatsgevonden, wordt daarnaast de naam of handelsnaam, het adres, het Crib-nummer en het door de Kamer van Koophandel toegekende registratienummer van de gekwalificeerde installateur vermeldt.

De kasregistratieplichtige wordt verzocht een aangebrachte bekendmaking in de vorm van een sticker/poster op de bedrijfslocatie zichtbaar te hebben. De bekendmaking geeft aan dat de kasregistratieplichtige gebruik maakt van een verzegeld fiscaal kasregistratiesysteem.

Wanneer treedt verplichting tot het gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem in werking?

Deze verplichting treedt in werking op 1 oktober 2014.

Strafbare feiten en Administratieve sancties

Strafbare feiten

De kasregistratieplichtige pleegt een strafbaar feit in de volgende situaties:

 1. Indien een op een fiscaal kasregistratiesysteem aangebracht kassa-   identificatienummer wordt verwijderd.
 2. Indien een fiscaal kasregistratiesysteem door een niet gekwalificeerde installateur wordtgeïnstalleerd, gedeïnstalleerd, gewijzigd of gerepareerd.
 3. Indien het fiscaal kasregistratiesysteem op enig moment niet deugdelijk functioneert en niet voldoet aan de verplichting om de datum en het tijdstip waarop het kasregistratiesysteem ophoudt deugdelijk te functioneren, alsmede het kassa-identificatienummer, in zijn administratie vast te leggen en tevens bij een defect het fiscaal kasregistratiesysteem niet laat repareren door een gekwalificeerde installateur
 4. Indien het fiscaal kasregistratiesysteem weer deugdelijk functioneert en de datum en het tijdstip waarop het fiscaal kasregistratiesysteem weer deugdelijk functioneert niet vastgelegd wordt in diens administratie en indien een reparatie heeft plaatsgevonden, de naam, adres, Crib-nummer en het door de Kamer van Koophandel toegekende registratienummer van de gekwalificeerde installateur die de reparatie heeft uitgevoerd niet wordt vastgelegd in diens administratie.
 5. Indien de kasregistratieplichtige die zijn onderneming danwel een tot zijn onderneming behorend fiscaal kasregistratiesysteem overdraagt, en daarvan geen schriftelijk melding doet bij SBAB. En indien in de schriftelijke melding de naam of handelsnaam, adres, Crib-nummer en het door de Kamer van Koophandel toegekende registratienummer van de kasregistratieplichtige; naam of handelsnaam, adres, Crib-nummer en het door de Kamer van Koophandel toegekende registratienummer van degene aan wie de onderneming of het fiscaal kasregistratiesysteem is overgedragen; en het kassa-identificatienummer en het nummer van het aangebrachte zegel van het fiscale kasregistratiesysteem dat wordt overgedragen; en datum van de overdracht van de onderneming of het fiscaal kasregistratiesysteem ontbreken.
 6. Indien ter zake van de overdracht een deïnstallatie of wijziging van het fiscaal kasregistratiesysteem heeft plaatsgevonden, en de kasregistratieplichtigede naam of handelsnaam, het adres, het Crib-nummer en het door de Kamer van Koophandel toegekende registratienummer van de gekwalificeerde installateur niet vermeldt.

Conform artikel 52 ALL kan de overtreding van deze bepalingen worden gestraft met een geldboete van ten hoogste de derde categorie (Naf. 10.000).

Administratieve sanctie (Landsbesluit tijdelijke sluiting bedrijfslocatie)

De administratieve sanctie, bedoeld in artikel 28a van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, wordt opgelegd aan een kasregistratieplichtige, die niet voldoet aan de volgende verplichtingen:

 1. een kassabon, als bedoeld in artikel 44a van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, dient middels een fiscaal     kasregistratiesysteem te worden uitgereikt;
 2. een fiscaal kasregistratiesysteem dient onafgebroken verzegeld te blijven;
 3. de kasregistratieplichtige dient het fiscalekasregistratiesysteem op een zodanige wijze te gebruiken en te onderhouden, dat het onafgebroken deugdelijk functioneert; en
 4. indien het fiscaal kasregistratiesysteem niet deugdelijk functioneert, is de kasregistratieplichtige verplicht een door de SBAB vastgestelde kassabon uit te reiken.

Toezicht op het voldoen van voornoemde verplichtingen wordt door SBAB uitgevoerd. SBAB is bevoegd het fiscale kasregistratiesysteem van de kasregistratieplichtige te onderzoeken.

Indien de SBAB een overtreding constateert, handelt de Inspecteur als volgt:

 1. 1ste constatering: een schriftelijke waarschuwing;
 2. 2de constatering: een last tot herstel van de overtreding;
 3. 3de constatering: sluiting van de bedrijfslocatie voor driemaal 24 uur;
 4. 4de constatering: sluiting van de bedrijfslocatie voor zevenmaal 24 uur;
 5. 5de constatering: sluiting van de bedrijfslocatie voor dertigmaal 24 uur;
 6. 6de of volgende constatering: sluiting van de bedrijfslocatie voor een jaar.


Waarschuwing
Een waarschuwing wordt terstond na de constatering van de overtreding in persoon uitgereikt aan de overtreder. De overtreder dient voor ontvangst te tekenen.De uitreiking van de waarschuwing kan op een andere geschikte wijze geschieden.

Last tot herstel van de overtreding
Bij het ontvangen van een last tot herstel van een overtreding heeft de overtreder een begunstigingstermijn van minimaal zevenmaal 24 uur om de herstelmaatregelen te treffen. Een last tot herstel van de overtreding wordt opgelegd bij beschikking en wordt terstond na de constatering in persoon uitgereikt aan de overtreder. De overtreder dient voor ontvangst te tekenen. De uitreiking van de last tot herstel kan op een andere geschikte wijze geschieden.

Sluiten van bedrijfslocatie
De Inspecteur kan een bedrijfslocatie terstond sluiten. Daartoe verzegelt hij de tot die bedrijfslocatie behorende gebouwen, gronden en al hetgeen zich daarin of daarop bevindt. Op de bedrijfslocatie wordt namens de Inspecteur – duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en in officiële talen- een bekendmaking aangebracht. Het sluiten van een bedrijfslocatie geschied op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.

 

Bo Faktura

Bo Faktura

De overheid heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat zij de tarieven van directe belastingen zoals Inkomstenbelasting en Winstbelasting wil verlagen, zonder de tarieven van indirecte belastingen zoals Omzetbelasting en Invoerrechten & Accijns te veel te verhogen. Met andere woorden wil de overheid de tarieven van de directe belastingen verlagen zonder de tarieven van indirecte belastingen te verhogen. Een van de hulpmiddelen hierbij is de introductie van verzegelde printregisters voor de registratie van verkochte goederen en diensten. Om dit te bereiken dienen alle burgers een correcte factuur (of kassabon) te eisen. Naar aanleiding hiervan introduceerde de overheid van Curaçao vanaf 4 april 2011 een campagne om alle bedrijven en consumenten te stimuleren om correcte facturen te geven en te nemen, vooruitlopend op het project van de verzegelde printregisters.

Doel van de campagne Bo faktura...Pidié!...Dun’é! 

Curaçao heeft 13.800 bedrijven en aan de andere kant heeft de SBAB 60 controlemedewerkers.
Als alle medewerkers 20 controles per jaar doen, zal de SBAB maximaal 1.200 bedrijven per jaar kunnen controleren. De SBAB kan dus één bedrijf slechts om de 10 jaar controleren. 
Als burger kunt u de SBAB en uw Eiland Curaçao helpen bij haar controletaken, door een factuur te eisen als u iets heeft gekocht. Daarom is het belangrijk om naar uw factuur te vragen om zo ook deel te nemen aan de campagne ‘Bo faktura...Pidié!...Dun’é!’

Wat is een correcte factuur:

In artikel 44 van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen, staat vermeld dat de ondernemers bij het leveren van diensten, een doorlopend genummerde en gedagtekende factuur aan de afnemer dienen uit te reiken, waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze zijn vermeld:

 • Naam van het bedrijf;
 • Adres van het bedrijf;
 • Datum van verkoop;
 • Eem registratienummer van het bedrijf (cribnummer);
 • Beschrijving van gekochte producten of verleende diensten;
 • Het aantal gekochte producten of verleende diensten;
 • De vergoeding (prijs)
 • De omzetbelasting die de klant dient te betalen;
 • De totale som van de factuur.


Wat is het belang van een correcte factuur:

Voor de ondernemer:

 • De factuur is de belangrijkste basis voor het registreren van zijn verkopen;
 • Een correcte factuur is belangrijk bij het bepalen van de kosten die hij van zijn verkopen kan aftrekken om zijn winst te berekenen.

Voor de consument:

 • In veel gevallen kan de factuur gebruikt worden om af te trekken van het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting;
 • De klant kan aan de hand van de factuur ook controleren of hij niet betaald heeft voor producten die hij niet heeft gekocht;
 • De consument die bewust koopt, gebruikt de factuur om prijzen van verschillende bedrijven te vergelijken en tevens gebruikt hij deze als garantie.

Actie WTP

Tot Slot, wees een voorbeeldig burger. Vraag naar uw correcte factuur en help met het opbouwen van uw Land,Onze Paìs Kòrsou!