Diensten & Taken

Diensten & Taken

Introductie

De SBAB wordt door een directeur, die verantwoording verschuldigd is aan het bestuur van de Stichting, geleid. Dit is de heer Sherwin Casper RA. De organisatie bestaat uit een aantal teams, die door teammanagers worden geleid. Het betreft de volgende teams:

SBAB zorgt voor verbetering van de belastingcompliance van alle ondernemingen op Curaçao en moet er voor zorgen dat de ondernemers allemaal belastingaangifte doem en de verschuldigde belasting betalen. Hierdoor draagt de SBAB bij aan het realiseren en behouden van de gezamenlijke voorzieningen voor ons allen.

Belastingcontroles worden met hoge frequentie uitgevoerd op Curaçao, St. Maarten en Bonaire. Ondernemers op St. Eustatius en Saba worden eveneens in de risicoanalyse van de SBAB meegenomen als het gaat om de selectie en inplannen van controleonderzoeken.

Het personeelsbestand van de SBAB bestaat uit circa 100 vaste medewerkers en 15 tijdelijke krachten. De tijdelijke krachten zijn werkzaam in het zogeheten project: ‘Faciliteren Boekenonderzoek. Dit team ondersteunt de medewerkers van de controle teams door het binnenhalen van aangiften ( en betalingen) en het gereed maken van de informatie die de medewerkers bij aanvang van het onderzoek nodig hebben.

De gemiddelde leeftijd bij de SBAB is….Dit is vrij jong. Door de opleidingsmogelijkheden, permanente educatie diversiteit van het werk raak je niet snel uitgeleerd en blijft het werk bij de SBAB interessant.

Wat doet SBAB?

SBAB houdt zich bezig met het instellen van boekenonderzoeken ( ook wel controles genoemd) op het gebied van alle landsbelastingen (met name inkomsten-, winst-, loon-, en omzetbelastingen), heffingen ( premies AOV, AWW en AVBZ) en van fiscale zaken algemeen. Deze onderzoeken worden door de algemene controleteams uitgevoerd. Onder deze onderzoeken vallen ook de onderzoeken die voor de Inspectie der Belastingen worden uitgevoerd. Het verrichten van onderzoeken op het gebied financiële zaken. Dit kan van alles en nog wat zijn, bijvoorbeeld een onderzoek naar de financiële situatie van een organisatie in verband met de nog verschuldigde belastingen en de mogelijkheden om deze te innen.

 • Het instellen van boekonderzoeken op het gebied van alle lands- en eilandbelastingen;
 • Boekenonderzoeken waarde bepaling ten behoeve van de douane;
 • Zuiveren van het ondernemersbestand van de Inspecties der Belastingen;
 • Inlichting- en opsporingsonderzoeken;
 • Het verhogen van de belastingcompliance bij ondernemingen op Curaçao.
   

De opdrachten tot het instellen van onderzoeken komen in principe van de inspecties der Belastingen te Curaçao, Bonaire en Sint Maarten. Het Openbaar Ministerie kan ook als opdrachtgever optreden. Daarnaast stelt de SBAB op basis van haar eigen bevindingen boekenonderzoeken in. Daarbij wordt in de meeste gevallen branchegericht te werk gegaan.

Kernactiviteiten

De SBAB wordt door de directeur dhr. Sherwin Casper RA, die verantwoording verschuldigd is aan het bestuur van de stichting, geleid. De organisatie bestaat uit verschillende teams, die door teammanagers worden geleid. Het betreft de volgende teams:

 • Algemene controle teams (in totaal 6)
  De medewerkers van deze teams voeren verschillende soorten onderzoeken met betrekking tot diverse soorten belastingen uit.
   
 • Team Faciliteren Boekenonderzoeken (FBO)
  Dit team ondersteunt de medewerkers van de eerder genoemde teams door het binnenhalen van aangiften (en betalingen) en het gereed maken van de informatie die de medewerkers bij aanvang van het onderzoek nodig hebben.
   
 • Team Inlichtingen & Opsporing (TIO)
  Dit team treedt in actie als er van belastingfraude sprake is. Daarnaast verzamelt dit team inlichtingen die voor de controles van belang kunnen zijn.
   
 • Team Ondersteuning
  Dit team geeft ondersteuning aan alle overige teams. Het ondersteuningsteam bestaat uit de volgende afdelingen: personeelszaken, administratie, financiële administratie, automatisering, personeelsontwikkeling, planning en interne controle. 

Naast de medewerkers van deze teams zijn er bij de SBAB ook regelmatig tijdelijke krachten en stagiaires werkzaam.

Boekenonderzoeken

De verschillende onderzoeken: betekenis en inhoud

Door de controlemedewerkers van de SBAB worden het volgende onderzoeken ingesteld.

 1. Boekenonderzoeken. Deze zijn weer onder te verdelen in volledige onderzoeken en deelonderzoeken;
 2. Waarnemingen ter plaatse, ook weer aangeduid als WTP’S;
 3. Bijzondere onderzoeken. Hieronder vallen renseigneringsonderzoeken, brancheonderzoeken en systeemonderzoeken;
 4. Derdenonderzoeken;
 5. Flitsonderzoeken;
 6. Overige onderzoeken.


Enkele van de hierboven genoemde onderzoeken worden hierna kort toegelicht.

Ad1. Boekonderzoeken
Een boekenonderzoek wordt op basis van een of meerdere door de belastingplichtige ingeleverde aangifte(n) ingesteld. Op basis van de ingeleverde aangiften controleert de controlemedewerker de aanvaardbaarheid ervan. Hiervoor maakt hij van de administratie belastingplichtige gebruik.

Ad 2. Waarnemingen ter plaatse
Hierbij vindt een directe waarneming van de bedrijfshandelingen bij een belastingplichtige plaats met als doel op gestructureerde wijze feiten te verzamelen, die op het heden betrekking hebben. Deze feiten worden straks als norm voor een controle gebruikt.

Ad 3. Bijzondere onderzoeken
Deze worden in de volgende drie soorten onderverdeeld:

 • Renseigneringsonderzoeken.
  Deze zijn op het verzamelen van gegevens bij een belastingplichtige gericht. Vervolgens worden de gegevens ten behoeve van de belastingheffing van andere belastingplichtigen gebruikt.
   
 • Brancheonderzoeken.
  Deze vorm van onderzoeken is op het verkrijgen van zogenaamde “branchedocumentatie” gericht. Daarbij wordt inzicht in verschillende kenmerken van een bedrijfstak verkregen.
   
 • Systeemonderzoeken.
  Dit zijn specialistische onderzoeken op het terrein van de automatisering.

Verloop van een boekenonderzoek

Een boekenonderzoek is in grote lijnen in de volgende fasen op te delen:

Telefonische aankondiging.
De controlemedewerker informeert de belastingplichtige over het in te stellen boekenonderzoek. Er worden onder andere afspraken over de aanvangsdatum van het onderzoek gemaakt. Ook wordt aangegeven wat er gecontroleerd gaat worden en waarom er een onderzoek plaatsvindt.

Aankondigingsbrief.
Hierin worden schriftelijk de afspraken die tijdens de telefonische aankondiging gemaakt zijn, weergegeven. Tevens wordt vermeld welke administratieve stukken bij aanvang van het onderzoek aanwezig dienen te zijn.

Inleidend gesprek.
In dit gesprek vormt de controlemedewerker zich een beeld van het bedrijf en de wijze waarop de administratie wordt bijgehouden. Ook worden praktische werkafspraken gemaakt.

Feitelijke controle.
In deze fase van het onderzoek gaat de controlemedewerker de financiële administratie en alle daarvoor van belang zijnde stukken controleren. Daarbij gaat het om de aansluiting van de administratie met de jaarstukken en de aangiften.

Tussengesprek (optie)
Ondanks de voorbereiding en het inleidend gesprek kan het nodig zijn om, op grond van de tot dan toe tijdens het onderzoek verkregen informatie, een tussentijds gesprek te voeren. Bij grotere controles komt dot regelmatig voor, soms zelfs meerdere keren.

Eindgesprek.
De controlemedewerkers bespreekt in de meeste gevallen de bevindingen van het ingestelde boekenonderzoek met de belastingplichtige en/of diens adviseur. In principe vindt dit plaats op basis van een bespreeknotitie.

Concept eindrapport.
De controlemedewerker stelt naar aanleiding van zijn bevindingen van het ingestelde onderziek en dat wat in het eindgesprek naar voren is gebracht, een concept eindrapport op. Dit wordt naar de belastingplichtige verstuurd, die daarop nog zijn reactie kan geven.

Eindrapport.
In het definitieve eindrapport worden de reacties van belastingplichtige op het concept eindrapport nog verwerkt. Daarna worden exemplaren naar de belastingplichtige en de Inspecteur gestuurd.

Waarom word een boekenonderzoek ingesteld
 

 • Indien een onderneming een aantal jaren niet is onderzocht is er reden voor een periodiek boekenonderzoek. Bij een dergelijk onderzoek zijn er vooraf geen specifieke aandachtspunten.
   
 • De Inspectie der Belastingen kan een verzoek doen om een boekenonderzoek te laten instellen als het vermoeden bestaat dat bijvoorbeeld de winst en/of het vermogen van de onderneming niet juist zijn aangegeven of dat er bijvoorbeeld niet genoeg loonbelasting en/of omzetbelasting is aangegeven en betaald.
   
 • Onduidelijkheden over één of meerdere onderdelen van de ingediende aangifte of jaar stukken kunnen aanleiding zijn om een boekenonderzoek in te stellen. Ook hierbij komt het verzoek veelal van de Inspectie der belasting.
   
 • Tot slot kan een (boeken)onderzoek worden ingesteld ter verkrijging van informatie die van belang kan zijn voor uw belastingheffing of die van derden.


Hoe gaat een boekenonderzoek in zijn werk
 

 • De controlemedewerker maakt een afspraak voor het boekenonderzoek met de ondernemer (belastingplichtige). Het onderzoek zal meestal meerdere dagen in beslag nemen.
   
 • De controlemedewerker zal doorgaans een inleidend gesprek houden om een indruk te krijgen van de te controleren onderneming en de aanwezige administratie. Vervolgens zal het eigenlijke boekenonderzoek van start gaan.
   
 • De ondernemer is verplicht de controlemedewerker een redelijke werkruimte aan te bieden. Het is doorgaans niet nodig dat de ondernemer/belastingplichtige gedurende het volledige boekenonderzoek aanwezig is.
   
 • De controlemedewerker zal aan de hand van de aanwezige boeken en bescheiden een oordeel proberen te vormen over de aanvaardbaarheid van de aangiften ( winstbelasting, loonbelasting en premis AOV/AWW en AVBZ en omzetbelasting of andere). Als onduidelijkheden worden geconstateerd in de administratie dan zal de controlemedewerker deze eerst bespreken met de ondernemer. Als de onduidelijkheden niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden opgelost en/of verklaard, dan zal een correctie worden voorgesteld van de winst, het vermogen en/of de verschuldigde belasting(en).
   
 • Als de ondernemer geen inzage geeft in de administratie en dit na herhaalde verzoeken blijft weigeren, of als hij de administratie niet heeft bewaard, dan bestaat de kans dat de controlemedewerker de winst en/of de verschuldigde belasting berekent op grond van schattingen en dat de Inspecteur daarover een geldboete oplegt. In een later stadium is het zelfs mogelijk dat door de rechter een geldboete of een vrijheidsstraf wordt opgelegd.
   
 • Het boekenonderzoek wordt afgesloten met een eindbespreking. De controlemedewerker zal tijdens de eindbespreking zijn bevindingen meedelen aan en bespreken met de ondernemer. Naar aanleiding van de door de ondernemer gegeven toelichting kan de controlemedewerker zijn bevindingen aanpassen.
   
 • De controlemedewerker legt zijn bevindingen vast in een controlerapport. In dit rapport wordt omschreven wat gecontroleerd is en welke correcties aan de Inspecteur worden voorgesteld de ondernemer krijgt een kopie van het controlerapport. Aan de hand van de adviezen in het controlerapport stelt de Inspecteur de aanslag vast of worden eventueel naheffings- en/of navorderingsaanslagen opgelegd. Dit betekent dat de ondernemer belasting moet bijbetalen.
   
 • Bij het vermoeden van het opzettelijk onjuist doen van aangifte(n) (fraude) kan het onderzoek van de controlemedewerker worden afgebroken. Het onderzoek wordt vervolgens voortgezet door het team inlichtingen en opsporing (TIO). Er is dan sprake van een strafrechtelijk onderzoek.

Bo Faktura

Bo Faktura

De overheid heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat zij de tarieven van directe belastingen zoals Inkomstenbelasting en Winstbelasting wil verlagen, zonder de tarieven van indirecte belastingen zoals Omzetbelasting en Invoerrechten & Accijns te veel te verhogen. Met andere woorden wil de overheid de tarieven van de directe belastingen verlagen zonder de tarieven van indirecte belastingen te verhogen. Een van de hulpmiddelen hierbij is de introductie van verzegelde printregisters voor de registratie van verkochte goederen en diensten. Om dit te bereiken dienen alle burgers een correcte factuur (of kassabon) te eisen. Naar aanleiding hiervan introduceerde de overheid van Curaçao vanaf 4 april 2011 een campagne om alle bedrijven en consumenten te stimuleren om correcte facturen te geven en te nemen, vooruitlopend op het project van de verzegelde printregisters.

Doel van de campagne Bo faktura...Pidié!...Dun’é! 

Curaçao heeft 13.800 bedrijven en aan de andere kant heeft de SBAB 60 controlemedewerkers.
Als alle medewerkers 20 controles per jaar doen, zal de SBAB maximaal 1.200 bedrijven per jaar kunnen controleren. De SBAB kan dus één bedrijf slechts om de 10 jaar controleren. 
Als burger kunt u de SBAB en uw Eiland Curaçao helpen bij haar controletaken, door een factuur te eisen als u iets heeft gekocht. Daarom is het belangrijk om naar uw factuur te vragen om zo ook deel te nemen aan de campagne ‘Bo faktura...Pidié!...Dun’é!’

Wat is een correcte factuur:

In artikel 44 van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen, staat vermeld dat de ondernemers bij het leveren van diensten, een doorlopend genummerde en gedagtekende factuur aan de afnemer dienen uit te reiken, waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze zijn vermeld:

 • Naam van het bedrijf;
 • Adres van het bedrijf;
 • Datum van verkoop;
 • Eem registratienummer van het bedrijf (cribnummer);
 • Beschrijving van gekochte producten of verleende diensten;
 • Het aantal gekochte producten of verleende diensten;
 • De vergoeding (prijs)
 • De omzetbelasting die de klant dient te betalen;
 • De totale som van de factuur.


Wat is het belang van een correcte factuur:

Voor de ondernemer:

 • De factuur is de belangrijkste basis voor het registreren van zijn verkopen;
 • Een correcte factuur is belangrijk bij het bepalen van de kosten die hij van zijn verkopen kan aftrekken om zijn winst te berekenen.

Voor de consument:

 • In veel gevallen kan de factuur gebruikt worden om af te trekken van het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting;
 • De klant kan aan de hand van de factuur ook controleren of hij niet betaald heeft voor producten die hij niet heeft gekocht;
 • De consument die bewust koopt, gebruikt de factuur om prijzen van verschillende bedrijven te vergelijken en tevens gebruikt hij deze als garantie.